Najaarsnieuwsbrief 2017 : Lees hier

Voorjaarsnieuwsbrief 2017 : Lees hier

Oudere berichten

Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
Het zal u bekend in de oren klinken: De stijging van de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking heeft de afgelopen jaren tot een verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd geleid.
Op basis van de meest recente berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal deze leeftijd zelfs nog verder worden verhoogd.

De AOW-leeftijd:
De AOW is het basispensioen voor Nederlands ingezetenen en werknemers via de overheid en wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog: naar 66 jaar in 2018 en oplopend naar 67 jaar in 2021. Vanaf het jaar 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting: mt ingang van 1 januari 2022 stijgt de AOW-leeftijd verder door naar 67 jaar en 3 maanden.

Voor personen die zijn geboren na 30 september 1955 is de AOW-leeftijd nog niet exact bekend, maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden.
Op www.svb.nl kan iedereen zijn geschatte AOW-leeftijd bepalen.

De pensioenrichtleeftijd:
Bovenop de AOW kan er een aanvullend pensioen opgebouwd worden.
Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd met een volledig jaar omhoog van 67 naar 68 jaar. Dit heeft gevolgen voor alle pensioenen. De pensioenregelingen zullen hierdoor aangepast dienen te worden. De exacte aanpassingen en gevolgen zijn nog niet helemaal bekend.

Beleggingsrendementen
In veel pensioenregelingen wordt belegd. Elk pensioenfonds of pensioenverzekeraar hanteert een eigen beleggingsstrategie en beleggingsmix.
Om een algemeen inzicht te geven in de aandelenrendementen treft u onderstaand de koersontwikkeling van de AEX-index per jaar aan over de periode 2010 tot en met 2016.

Jaar: rendement
2010: + 6%
2011: – 12%
2012: + 10%
2013: + 17%
2014: + 6%
2015: + 4%
2016: + 9%

Pensioen een belangrijk thema
Het Nederlandse pensioenstelsel behoort tot de beste pensioenstelsels ter wereld.
Maar mensen worden steeds ouder, de financiële markten zijn grillig, de arbeidsmarkt is dynamisch en mensen wisselen steeds vaker tussen werkgevers en tussen werknemerschap en zelfstandigheid.

De Sociaal-Econonimische Raad (SER) pleit voor een herziening van het pensioenstelsel en heeft diverse aanbevelingen gedaan. De SER wil onder andere meer transparantie, een individuele pensioenspaarpot en minder beloftes over de hoogte van de pensioenuitkering. Pensioen is daarom een belangrijk onderwerp bij de kabinetsformatie.

De Wet Verbeterde Premieregeling
Met de invoering van de Wet Verbeterde Premieregeling hebben deelnemers aan een kapitaal- of premieregeling niet meer alleen de keuze om een vaste, zekere pensioenuitkering aan te kopen, maar hebben zij ook de mogelijkheid om een variabele, beleggingsafhankelijke pensioenuitkering aan te kopen vanaf de pensioendatum.

Deze mogelijkheid kan leiden tot aanpassingen van de beleggingskeuze in de opbouwfase van het pensioen. Een deelnemer kan in de opbouwfase namelijk al ‘voorsorteren’ op deze voortgezette beleggingsmogelijkheid. De beleggingshorizon wordt veel langer, waardoor de beleggingskeuze aangepast kan worden.

DGA en pensioen in eigen beheer
Per 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden.
Na inwerkingtreding van de Wet is het niet langer mogelijk om nog fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer.
Er is sprake van een coulancetermijn van drie maanden: voor 1 juli 2017 dient de regeling volledig aangepast te zijn aan de nieuwe wetgeving.

De mogelijkheden met het premievrije pensioen in eigen beheer zijn :
1. Afkopen
– afstempelen, commercieel = fiscaal
– tot 34,5% korting
– netto uit te keren bedrag valt vrij in box 3
– alleen met toestemming partner
2. Omzetten
– afstempelen, commercieel = fiscaal
– geen verdere opbouw
– in 20 jaar uitkeren vanuit BV of (bancaire) lijfrente
– alleen met toestemming partner
3. Premievrij voortzetten
– geen verdere opbouw
– huidige wetgeving blijft van toepassing
– dividendklem blijft bestaan
– actuariële berekening noodzakelijk

Extern verzekerd DGA-pensioen

  • Waardeoverdracht van een extern verzekerd pensioen naar eigen beheer is is vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk. Het terughalen van een verzekerd pensioen voor 1 juli 2017 is nog wel mogelijk. De ingevulde en ondertekende formulieren voor overdracht naar eigen beheer dienen tijdig door de verzekeraar te zijn ontvangen.
  • Pensioenopbouw via een professionele pensioenverzekeraar is en blijft mogelijk.

Kengetallen 2017
De belangrijkste kengetallen voor 2017 met betrekking tot pensioenregelingen en werknemersverzekeringen zijn :

AOW-franchise (minimum): € 13.123 (100/75e enkelvoudige gehuwden AOW)
AOW-franchise (i.g.v. eindloon): € 14.850 (100/66,28e enkelvoudige gehuwden AOW)
Een veel toegepaste AOW-franchise: € 14.061 (100/70e enkelvoudige gehuwden AOW)
Het maximum pensioengevend loon: € 103.317 (artikel 18ga Wet LB)
Maximum dagloon: € 205,77
Maximum dagloon op jaarbasis: € 53.705,97

Salarissen per 1 januari 2017
Traditioneel worden nieuwe salarissen per 1 januari 2017 verwerkt in de pensioenregeling, evenals in diverse andere verzekeringen.

Zodra de salarissen bekend zijn, dienen deze doorgegeven te worden aan de pensioenuitvoerder. Op basis hiervan kunnen de pensioenpolissen geactualiseerd worden en wordt er door alle betrokken partijen voldaan aan een goede, tijdige en correcte pensioencommunicatie.

Controle werknemersgegevens
Een pensioenregeling dient actueel en up-to-date te zijn. Het is van belang om regelmatig ook de werknemersgegevens te controleren en wijzigingen door te geven.
Enkele belangrijke wijzigingen zijn:
Huwelijk / partnerschap / samenwonen, geboorte, echtscheiding en adreswijzigingen.
Informeer bij uw werknemers of er recent wijzigingen hebben plaatsgevonden en controleer of deze ook zijn doorgegeven en verwerkt!